سامانه مدیریت طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- درباره پایگاه
معرفی سامانه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/14 | 
سامانه مدیریت طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ، به منظور اطلاع رسانی، مدیریت دریافت و بررسی طرحها و نیز انتشار طرحهای اتمام یافته میباشد. داوری طرحها از طریق سامانه بصورت الکترونیک انجام خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
http://rds.thums.ac.ir/find.php?item=1.10.10.fa
برگشت به اصل مطلب