سامانه مدیریت طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- اخبار و رویدادها
تعویض سامانه طرح ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/20 | 
  با سپاس  از همکاری پژوهشگران و داوران گرامی از این پس طرح های پژوهشی خود را به آدرس  سامانه پژوهشی جدید دانشگاه pazhoohan.thums.ac.ir  ارسال نمایید و به طرح های ارسالی به این سامانه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
http://rds.thums.ac.ir/find.php?item=1.11.13.fa
برگشت به اصل مطلب