سامانه مدیریت طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- 1398
1398

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/11 | 
طرح ها خاتمه یافته در سه ماهه اول سال 1398


طرح های خاتمه یافته در سه ماهه دوم سال 1398


طرح های خاتمه یافته در سه ماهه سوم سال 1398


طرح های خاتمه یافته در سه ماهه چهارم سال 1398
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
http://rds.thums.ac.ir/find.php?item=1.24.16.fa
برگشت به اصل مطلب